Navigácia

Nasa skola

Školský poriadok

 

  

 

Š K O L S K Ý   P O R I A D O K  

 

 

  

Preambula

 

 

 

           Základná škola s materskou školou je školou všeobecného zamerania

V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, aj časom príjemne stráveným žiakmi aj učiteľmi.

Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem - Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a  slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu  k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

           

 

 Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a správnych zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka.

 

           

      Legislatívne predpisy na vypracovanie školského poriadku

 

Podľa  § 11 ods. 3 písm. u) zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  (ďalej len školský zákon) školský poriadok je súčasťou pedagogickej dokumentácie.    

Oblasti, ktoré upravuje školský poriadok, uvádza § 153 školského zákona.

Pri vypracúvaní školského poriadku sa postupovalo podľa nasledovných legislatívnych predpisov:

1.Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  (§ 3, 55 – 57, 58, 144, 152, 153)

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  na základných školách, stredných školách, na umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách  a vyhláška MŠVVaŠ SR  č. 518  zo  17. 12. 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/2009.

Vyhláška  MŠVVaŠ SR  č. 224/2011 Z. z. o základnej škole

Metodicko-pedagogické  pokyny pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok – informácie k výchove a vzdelávaniu v školách a školských zariadeniach.

Dohovor o právach dieťaťa

Metodický pokyn č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Organizačný poriadok školy

Pracovný poriadok školy

Pedagogicko-organizačné pokyny

 

  

 

I. Organizácia vyučovania

 

Viem, že svojím správaním, konaním a vzhľadom reprezentujem seba, svoju školu a rodičov.

 

1.      Vyučovanie sa riadi podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľka školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.

 

2.       Vyučovanie začína o 07 : 40 hod. a končí 15 : 20 hod

Časový rozvrh hodín:       1. hod.       07 : 40    -  08 : 25  hod.

                                       2. hod.       08 : 35    -  09 : 20  hod.  /desiatová prestávka/

                                       3. hod.       09 : 35    -  10 : 20  hod. 

                                       4. hod.       10 : 25    -  11 : 10  hod.  /veľká prestávka/

                                       5. hod.       11 : 30    -  12 : 15  hod.

                                       6. hod.       12 : 20    -  13 : 05  hod.

                                       7. hod.       13 : 45    -  14 : 30  hod.

 

                                       Budova školy je otvorená v čase od 07.20 hod. do 16.00 hod. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy. Školský klub je v prevádzke od 11.30 hod. do 15.00 hod.

 

3.    Žiaci vstupujú do budovy školy o 07 : 20 hod., najneskôr však o 7 : 35 hod. V prípade nepriaznivého počasia možno žiakov vpúšťať do budovy aj skôr. Žiak prichádza do triedy najneskôr 5 min. pred začiatkom vyučovacej hodiny.

 

 

4. Žiakom, ktorí majú 4 neskoré príchody za klasifikačné obdobie, vykáže triedny učiteľ 1 neospravedlnenú hodinu.  Rovnako bude triedny učiteľ postupovať aj pokiaľ pôjde o oneskorené príchody na hodinu počas celého vyučovania (napr., obeda v ŠJ).

 

5.  Pri vstupe do budovy školy je školník, ktorému je každý, kto vstúpi do budovy školy, okrem žiakov a zamestnancov školy, povinný preukázať sa na požiadanie platným dokladom totožnosti. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok vykonávajú pri vchode a  na chodbách dozor učitelia podľa harmonogramu. Žiaci rešpektujú dozorkonajúcich.

 

6.       Ak trieda nie je otvorená, žiak má právo požiadať dozorkonajúceho učiteľa, aby triedu otvoril.

 

7.     Plánované školské relácie budú vysielané školským rozhlasom na začiatku tretej vyučovacej hodiny. Vysielací čas sa stanovuje maximálne na 7 minút. Krátke oznamy a informácie budú vysielané na začiatku vyučovacieho dňa.

 

8.       Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne. Informácie  o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym či iným učiteľom.

 

 

  

II. Práva a povinnosti žiakov

 

Ak žijete v nepriateľstve – naučíte sa útočiť, ak žijete v posmechu – naučíte sa nenávidieť, ak žijete v tolerancii – naučíte sa spravodlivosti, ak žijete v priateľstve – naučíte sa hľadať na svete lásku.

 

Žiak má právo:

 

a)   na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,

b)   na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),

c)   na kvalitnú výučbu v každom povinnom a aj voliteľnom predmete,

d)   na komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity a tolerancie,

e)   slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,

f)    na zdôvodnenie klasifikácie,

g)   v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne skúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu,

h)   vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov,

i)    podľa vlastného záujmu prihlásiť sa na nepovinný predmet alebo sa zapojiť do činnosti niektorého krúžku.

 

K povinnostiam žiakov patrí:

 

a)  osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované základnou školou,

b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,

c) rešpektovať pokyny pedagických pracovníkov, ktoré sa vzťahujú na vyučovací proces, správanie a  bezpečnosť žiakov,

d)  chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udr-žiavaní poriadku v škole a jej okolí,

e)  prichádzať do školy upravený, v primerane slušnom oblečení, bez výstredností (nie je vhodné líčenie a nápadná úprava vlasov)

f)   šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnými pomôckami,

g)   dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v ŠPŠ,

h)   nastupovať do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania,

i)    udržiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín a nápojov  donesených z domu.

j)  v odborných učebniach dodržiavať pokyny správania sa vypracované vyučujúcimi, ktorí za príslušnú učebňu zodpovedajú,

k)   nosiť na každú vyučovaciu hodinu žiacku knižku a dať si zapísať každú známku, pochvalu, poznámku,

l)   svedomito sa pripravovať na vyučovanie a na každú vyučovaciu hodinu si nosiť všetky potrebné pomôcky.

 

Žiakovi nie je dovolené:

 

a)   robiť svojvoľné úpravy záznamov od učiteľov v žiackej knižke a vytrhávať z nej strany,

b)   fajčiť v priestoroch školy a jej okolí a pri všetkých činnostiach organizovaných školou,

c)  prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

d)   prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie (napr. pyrotechnické hračky, výbušniny, zbrane) a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,

e)   manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetku školy (napr. hasiace prístroje),

f)    znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy,

g)  používať vulgárne výrazy, počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón (ak žiak na vlastné riziko mobilný telefón má, musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý),

h)   konzumovať potraviny a nápoje počas vyučovacieho procesu,

i)   nosiť do školy drahé a cenné predmety a neprimerane vysoké obnosy peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol.

 

 

III.  Správanie sa žiakov

 

Na svete nenájdeme dvoch rovnakých ľudí, dve rovnaké osobnosti, ktoré majú rovnaké konanie, správanie, myslenie.

 

A/  V budove školy:

 

Žiak:

 

1.    V šatni sa prezuje do prezuviek, ktoré zodpovedajú hygienickým požiadavkám.

 

2.    V šatni sa dlho nezdržiava, udržuje v nej poriadok a čistotu, aby nepoškodil odev a obuv spolužiakov.

 

3.    Neprezutí žiaci sa budú evidovať a postihovať. Vrchný odev a topánky má uložené v skrinke .

 

4.   Do školy nosí predmety určené na vyučovanie. Škola nenesie hmotnú zodpovednosť za straty a odcudzenie týchto predmetov. 

 

5.     Pri odcudzení osobných vecí má povinnosť stratu neodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi, prípadne dozorkonajúcemu učiteľovi alebo vyučujúcemu.

 

6.    Pri odchode z budovy školy počas vyučovania sa preukáže priepustkou podpísanou zákonným zástupcom triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu, ktorý má so žiakom vyučovaciu hodinu.

 

B/  Počas vyučovania:

 

Žiak:

 

1.  Prichádza na všetky školské podujatia včas, riadne pripravený. Má právo pracovať, učiť sa a tvoriť v pokojnej atmosfére, v neohrozujúcom prostredí.

 

2.    Je povinný nosiť predpísané pomôcky na vyučovanie podľa nariadenia vyučujúcich. Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny je povinný pripraviť si všetky pomôcky na vyučovanie na lavicu (mobilný telefón nie je učebná pomôcka, počas vyučovania sa nesmie používať). Ostatné pomôcky sú uložené v taške.

 

3.     Má právo opustiť triedu výlučne so súhlasom učiteľa.

 

4.     Na hodinách  pri laboratórnych prácach sa žiaci riadia laboratórnym poriadkom, na hodinách telesnej výchovy pokynmi vyučujúcich.

 

5.  Má právo slušným spôsobom a vo vhodnom čase vyjadriť svoj názor a požiadať učiteľa o vysvetlenie a riešenie problému. Žiak má právo riešiť problém i cez výchovného poradcu.

 

6.     Je povinný sedieť na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok.

 

7.     Pracuje  podľa programu učiteľa. Pri odpovedi sa hlási, odpovedá na výzvu učiteľa, nevykrikuje a nenašepkáva.

 

8.     Je povinný na požiadanie predložiť žiacku knižku, prípadne zošit.

 

9. Ak vyrušuje, nepracuje podľa dohodnutých pravidiel, porušuje ŠPŠ, bude následne postihovaný niektorým z výchovných opatrení.

 

10. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, má právo ospravedlniť sa pred začiatkom hodiny.

 

11. Je povinný počas neprítomnosti na hodine využiť pomoc spolužiakov, prípadne konzultovať s vyučujúcim a prebratú látku dobrať. Je povinnosťou žiaka priebežne sa informovať o preberanej látke počas neprítomnosti v škole.

 

12. Ospravedlnenie platí len prvý deň po absencii, resp. učiteľ určí, dokedy má žiak učivo dobrať.

 

13. Žiaci nesmú manipulovať s triednou dokumentáciou – triedna kniha, klasifikačný záznam.

 

14. Na požiadanie má právo za prítomnosti učiteľa nahliadnuť do triednej dokumentácie. Učiteľ má povinnosť zapísať všetky známky do klasifikačného záznamu.

 

15. Je povinný dať podpísať rodičovi známky v žiackej knižke minimálne raz do týždňa.

 

 

C/  Cez prestávky:

 

Žiak:

 

1.      Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené otvárať veľké okná, vykláňať sa z nich a vyhadzovať predmety.

 

2.      Cez malé prestávky opúšťa triedu v nutných prípadoch. Počas prestávok nesmie opustiť areál školy.

 

3.   V triedach nenavštevuje spolužiakov. V ojedinelých prípadoch požiada dozorkonajúceho učiteľa o vstup do inej triedy.

 

4.      Malá prestávka je určená na psychohygienu a prípravu na nasledujúcu hodinu. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripraviť. Nevyrušuje hlučným správaním, nebije sa, nebehá po triede ani chodbe.

 

5.      Druhá prestávka je desiatová, cez veľkú prestávku sú žiaci mimo triedy, v určených priestoroch. 

 

6.     Nezdržiava sa zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel. Zatvára po použití vodovodný kohútik a zhasína za sebou svetlo.

 

7.   Zodpovedá za majetok, ktorý mu bol zverený a stará sa o jeho nepoškodenie (školská lavica, učebnice, atď.) Svoje miesto udržuje v čistote. Pred opustením triedy každý žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky odhodí do odpadového koša a vyloží stoličku na lavicu.

 

8.  Úmyselné poškodenie školského majetku sa dá k úhrade zákonnému zástupcovi žiaka. Na vlastné náklady musia uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu.

 

D/  V školskej jedálni:

 

Žiak:

 

1.   Má právo stravovať sa v školskej jedálni. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed (po poslednej vyučovacej hodine) a v povolených prezuvkách.

2.      Do jedálne prichádza disciplinovane

3.      Dodržiava pokyny dozorkonajúceho ako aj iných učiteľov a vychovávateľov.

4.  Pri stole sa správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí príbory a obrusy, ovocie konzumuje v jedálni, nevynáša ho.

5.  Odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, v prípade znečistenia si utrie stôl prípadne upozorní pani upratovačku, pri odchode od stola zasunie stoličku.

6.     Ak sústavne porušuje zásady stolovania, môže byť dočasne vylúčený zo školskej jedálne.

 

E/  Práva a povinnosti týždenníkov:

 

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy.

 

1.   Pred  vyučovaním a  počas prestávok sa starajú o čistotu  tabule, zodpovedajú  za  kriedu, špongiu, vyvetrajú triedu a udržujú ju v čistote. Prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich.

 

2.     Ak do piatich minút nepríde do triedy vyučujúci, ich povinnosťou je upozorniť na to vedenie školy.

 

3.   Majú právo upozorniť vyučujúceho na chýbajúci zápis v triednej knihe. Hlásia neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.

 

4.   Pri odchode z triedy majú zodpovednosť za čistotu v triede (zotretá tabuľa, zatvorenie malých okien, vyložené stoličky, zhasnuté svetlo).

 

5.   Kolektívy tried sú povinné udržiavať svoju triedu v čistote. V prípade znečistenia triedy spôsobom nalepených žuvačiek, čiernych šmúh na podlahe a  podobne triedny učiteľ raz mesačne zabezpečí odstránenie znečistenia žiakmi triedy.

 

 

IV.  Oslovenie, pozdravy, komunikácia

 

V škole musia vládnuť mravy, lebo ako vraví Seneca: „Najprv sa uč mravom, lebo múdrosti sa ťažko učí bez mravnosti.“

 

Žiak:

 

1.   Oslovuje všetkých zamestnancov titulom pán – pani. Pri prvom stretnutí počas dňa pozdraví každého zamestnanca školy („Dobré ráno“, „Dobrý deň“...).

 

2.    Žiaci  zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci  alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa tak isto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho. Na hodinách TV, TŠV, VV, praktických cvičení a písaní kontrolných prác nevstávajú.

 

3.      Zdraví zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo školy.

 

4.      Správa sa k spolužiakom priateľsky, oslovuje ich krstným menom.

 

5.      Nepoužíva vulgárne výrazy a nebije sa.

 

6.     Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie spolužiakovi sa považuje za šikanovanie.

 

7.      Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa považuje za porušenie ŠPŠ.

 

 

V. Výchovné opatrenia

 

V škole musí vládnuť disciplína, lebo škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.

 

Porušenie každého bodu ŠPŠ je priestupkom a výchovným problémom žiaka. Vyučujúci, pri ktorom sa žiak priestupku dopustil, oznámi priestupok cestou žiackej knižky rodičom a oboznámi s tým triedneho učiteľa. Pri opakovaných priestupkoch písomne pozýva triedny učiteľ zákonných zástupcov žiaka k riešeniu výchovných problémov.

 

  • Ak sa žiak znovu opakovane dopúšťa priestupkov, je predvolaný pred výchovnú komisiu školy spolu so zákonným zástupcom.

 

  • Ak sa žiak dopustí závažného priestupku, môže dostať riaditeľské pokarhanie v priebehu školského roka.

 

Pri udeľovaní výchovných opatrení sa postupuje podľa Metodických pokynov na hodnotenie a  klasifikáciu žiakov základných škôl vydaných Ministerstvom školstva a vedy SR.

V týchto metodických pokynoch v čl. 8 sa uvádza: „Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.“ Z uvedeného vyplýva, že žiakom môžu byť udelené:

 

A/  Pochvaly a iné ocenenia:

 

- od triedneho učiteľa

 

a)      za výborný prospech – priemer do 1,5

b)      za výbornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín,

c)      za reprezentáciu školy,

d)      za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

 

  

- od riaditeľa školy

 

a)      za výborný prospech – priemer do 1,0,

b)      za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaží a olympiád,

c)      za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

 

B/  Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov:

 

- sa ukladajú za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

 

1.   Napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa:

 

a)  za 3 až 5 zápisov v klasifikačnom zázname (žiackej knižke) alebo ústnu sťažnosť učiteľov prednesenú na pedagogickej rade,

b)      za nevhodnú úpravu zovňajšku,

c)      za neprezúvanie sa v priestoroch školy,

d)      za neplnenie povinnosti týždenníkov,

e)      za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom,

f)       za neskoré neodôvodnené príchody na vyučovanie.

      Ak sa žiak voči ŠPŠ uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie výchovné opatrenie.

 

2.   Pokarhanie od riaditeľa školy:

 

a)      za neospravedlnenú absenciu za menej ako 10 hodín,

b)      za podvádzanie a klamstvo,

c)      za opakované neslušné správanie sa, za vulgárne vyjadrovanie,

d)      za  viac ako 5 zápisov v klasifikačnom zázname (žiackej knižke),

e)  za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 1, za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia (podľa závažnosti),

f)       za prinášanie pyrotechnických predmetov do školy,

g)   za šikanovanie.

 

Triedny učiteľ udeľuje napomenutie a pokarhanie po prerokovaní s riaditeľom školy. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.  O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.

 

 

VI. Hodnotenie a klasifikácia správania

 

     Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel správania a vnútorného poriadku školy počas klasifikačného obdobia. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:

 

 

1.      Stupeň 1 ( veľmi dobré ):

 

Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

 

2.   Stupeň 2 ( uspokojivé ):

 

a)    za neospravedlnenú absenciu od 10 do 20 hodín,

b)   za prinášanie predmetov ohrozujúcich zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na činnosti organizované školou,

c)   za krádež,

d)  za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách,

e)  za závažné  podvádzanie a klamstvo,

f)    za úmyselné ublíženie na zdraví,

g)  za šikanovanie a vydieranie,

h)  za vandalizmus,

i) za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy,

j)    za úmyselné poškodzovanie majetku školy (podľa závažnosti),

k)  za opakované priestupky, za ktoré bolo už udelené napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa.

 

3.   Stupeň 3 ( menej uspokojivé ):

 

a)   za neospravedlnenú absenciu od 20 do 30 hodín,

b)   za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2,

c)   aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších previnení.

 

4.   Stupeň 4 ( neuspokojivé ):

 

a)      za neospravedlnenú absenciu nad 30 hodín,

b)      za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky,

c)      za zámerné narúšanie korektných vzťahov medzi spolužiakmi,

d)      za závažné previnenia ohrozujúce ostatných spolužiakov.

 

 

VII. Postupy pri prechovávaní a užívaní drogy na škole

 

Človek je tvorom rozumným a byť rozumný, to znamená, byť pozorovateľom a poznávateľom  všetkého a podľa toho aj konať.

 

1.      V priestoroch školy a jej okolí je zakázané fajčiť, požívať alkohol.

Pri porušení ŠPŠ v tomto bode sa žiak zúčastní pohovoru výchovnej komisie (triedny učiteľ, člen vedenia školy, výchovný poradca, zákonný zástupca)

 

2.   V priestoroch školy je zakázané prechovávanie omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov. Žiak, ktorý poruší ŠPŠ v tomto bode, alebo žiak, ktorý bude zvádzať iného žiaka na zneužívanie akejkoľvek návykovej látky– vrátane cigariet, alkoholu,  sa zúčastní pohovoru výchovnej komisie (triedny učiteľ, člen vedenia školy, výchovný poradca, zákonný zástupca) a bude nahlásený na polícii v príslušnom obvode a na sociálne oddelenie miestneho úradu

 

 

VIII. Prevencia a riešenie šikanovania na škole

 

Charakteristika šikanovania

Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

Znaky šikanovania:

- úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

- agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

- opakované útoky,

- nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

Prejavy šikanovania:

- fyzické útoky,

- urážlivé prezývky,

- nadávky,

- posmech,

- tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,

- odcudzenie veci,

- prehliadanie a ignorovanie obete.

 

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu (prečin alebo zločin – ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci).

Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne  opatrenie, vystavuje sa riziku trestného postihu.

Svojim konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného  činu alebo ublíženia na zdraví, a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší  oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia, či funkcie.

Prevencia šikanovania:

1. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.

2. V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

a) bude vytvárať priaznivú klímu v škole,

b) zabezpečí úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi, jasne vymedzí možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),

c) školským poriadkom jasne stanoví pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušovanie, bude viesť písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,

d) v súlade s pracovným poriadkom zaistí zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch kde by mohlo dôjsť k šikanovaniu (záchody, šatne...),

e) pre pedagogických zamestnancov a rodičov bude organizovať semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou,

f) bude informovať verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú),

g) zabezpečí vzdelávanie triednych učiteľov,  koordinátorov prevencie a výchovných poradcov v oblasti prevencie šikanovania,

h) pri riešení problémov so šikanovaním bude úzko spolupracovať s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie,

i) je stanovená  oznamovacia povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom okamžite  upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bude bez meškania problém riešiť  a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.

Metódy riešenia šikanovania školou:

Zaistenie ochrany obetiam.

Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.

Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami).

Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.

Kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov.

Kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického centra.

Poskytnutie podpory obeti.

Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii.

NIKDY  NEKONFRONTOVAŤ OBETE A AGRESOROV!!!

Opatrenia

Pre obete:

1. Odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

2. Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy v spolupráci s centrom výchovného a psychologického poradenstva.

 

Pre agresorov:

1. Odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

2. Udelenie výchovného opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania.

3. Preloženie žiaka do inej triedy (ak to podmienky školy dovoľujú).

4. V mimoriadnych prípadoch:

- odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,

- oznámenie príslušnému ÚPSV a R – odbor sociálno-právnej ochrany detí za účelom využitia  nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej  pomoci, v znení neskorších predpisov,

- oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

 

Spolupráca školy s rodičmi žiakov:

1. Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá zákonných zástupcov obete i agresorov na pohovor  s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa  vyhotoví písomný zápis.

2. Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.

3. Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických zamestnancov.

Spolupráca školy s inými inštitúciami

V rámci prevencie šikanovania škola úzko spolupracuje s:

- Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(ďalej len CPPPaP)

- riadi sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.

Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu,  je riaditeľka  školy povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:

- príslušnému útvaru policajného zboru,

- orgánu sociálno-právnej ochrany.

 

Výchovné opatrenia

Platí článok V. školského poriadku  výchovné opatrenia  bod  2 písm. g)  - pokarhanie riaditeľom školy.

Výchovné opatrenie sa uplatňuje pri zistení  šikanovania v  priestoroch  školy a v školskom areáli,  počas vyučovacích hodín, počas prestávok,  pri podujatiach organizovaných školou a v mimovyučovacom čase.

Pri opakovanom porušovaní školského poriadku nasleduje návrh na zníženú známku zo správania podľa závažnosti priestupku, článok VI. 

Pokarhanie riaditeľom školy a znížené známky zo správania sa vždy prerokujú na zasadnutí pedagogickej rady, o každom výchovnom opatrení sa hlasuje osobitne. O navrhnutých výchovných opatreniach sú zákonní zástupcovia žiakov písomne informovaní.

  

 

IX.  Neprítomnosť žiaka v škole

 

·        Rodič je povinný do 48 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa v škole.

 

·    V nevyhnutnom prípade môže žiaka uvoľniť z vyučovania na 2 dni triedny učiteľ na základe písomného požiadania zákonného zástupcu.

 

·        Na viac dní uvoľňuje iba riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu.

 

·     Ak žiak potrebuje opustiť budovu školy počas dňa, musí mať písomnú žiadosť zákonného zástupcu alebo úradný doklad.

 

·       Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť či klasifikovať na konci prvého, prípadne druhého polroka, riaditeľ školy určí na jeho klasifikáciu náhradný termín v súlade s Metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu.

 

 

A/ Ospravedlnená neprítomnosť

 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole  v znení neskorších predpisov sa za dôvod ospravedlnenej neúčasti žiaka v škole uznáva najmä:

 

a)      choroba žiaka,

b)      lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,

c)      mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

d)      náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

e)      mimoriadne udalosti v rodine žiaka,

f)        účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach, prípadne v štátnej reprezentácii,

g)      iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy.

 

·        Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje zákonný zástupca.

 

·   Škola vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti iba v prípade podozrenia zo záškoláctva.

 

·     Písomné ospravedlnenie potvrdzujúce odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa škole do troch dní od nástupu  dieťaťa do školy.

 

·      Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva  alebo je v trvalom styku, na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď riaditeľke školy.

 

 

B/ Neospravedlnená neprítomnosť

 

Citácia z čl. 3  Metodického pokynu na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č.658/2002 Z .z. (zanedbávanie povinnej školskej dochádzky).

 

Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená.

 

Ako sa budú riešiť neospravedlnené hodiny:

 

·        1 – 4 vyučovacie hodiny v mesiaci             - predvolanie zákonného zástupcu do školy

                                                                                    - napomenutie od triedneho učiteľa

 

·        viac ako 4 vyučovacie hodiny v mesiaci    - predvolanie zákonného zástupcu do školy

- pokarhanie od riaditeľa školy

·        viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci   znížená známka zo správania

 

      Ak žiak bude mať neospravedlnených viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, oznámi to škola obecnému úradu a odboru sociálnych vecí. Viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje  za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Obecný úrad  zastaví vyplácanie prídavkov na dieťa zákonnému zástupcovi.

      Ak zaniknú dôvody na zastavenie výplaty prídavku na dieťa,  úrad obnoví výplatu prídavkov zákonným zástupcom.

 

 

X. Používanie odborných učební a iných školských zariadení

 

     Do odborných učební /jazykovej, počítačovej, učebne chémie a fyziky/ a na hodiny telesnej a technickej výchovy odchádzajú žiaci spolu s vyučujúcim daného predmetu.  

      Na popoludňajšie vyučovanie sa žiaci len prezujú, obuv a odev si berú so sebou do učebne.

      Do knižnice si žiaci nosia tašky, odev aj obuv.

 

 

XI. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

      Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy.

 

      Pokiaľ žiak spolu s rodinou  dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľka školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka  a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy na základe rozhodnutia o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci školského roka vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny.

 

 

XII. Práva a odporúčania pre zákonných zástupcov

 

Zákonný zástupca má právo:

 

a)      poznať zameranie školy,

b)      byť informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa,

c)      zúčastňovať sa na činnosti školy,

d)      požiadať učiteľa o konzultácie,

e)      požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní,

f)       pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu,

g)      podávať návrhy na zlepšenie práce školy,

h)      požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania.

i)        spolupracovať s radou rodičov a radou školy.

 

Odporúčania pre zákonného zástupcu:

 

a)      zúčastňovať sa na triednych aktívoch,

b)     informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať,

c)      kontrolovať žiacku knižku alebo zápisníček svojho dieťaťa,

d)      nerušiť vyučovací proces, konzultácie s vyučujúcim si dohodnúť vopred a v čase po vyučovaní

e)      každú neprítomnosť svojho dieťaťa bezodkladne  oznámiť triednemu učiteľovi, 

f)       neúčasť dieťaťa na vyučovaní ospravedlniť ihneď písomne, najneskôr do troch dní po nástupe na vyučovanie,

g)      nevstupovať zbytočne do priestorov školskej jedálne,

h)      nepovoliť svojmu dieťaťa prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím alebo výchovným procesom v škole,

i)        nedovoliť svojmu dieťaťa nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť jeho a ostatných žiakov školy.

 

 

XIII. Vzájomné vzťahy učiteľov a žiakov

 

DESAŤ  ETICKÝCH  ZÁSAD  PRE  UČITEĽA

1) Učiteľ sa vždy správa voči žiakom a v kolektíve korektne, zdvorilo a slušne.

2) Učiteľ vždy zachováva dôvernosť informácií vo vzťahu k žiakom, kolegom, škole (okrem prípadov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).

3) Na pôde školy je vždy politicky nestranný.

4) Sebakontrola a sebadisciplína je vždy súčasťou správania učiteľa.

5) Neustále sa vzdeláva a získané poznatky odovzdáva žiakom.

6) V postojoch ku všetkým problémom vystupuje v duchu princípov demokracie.

7) Má právo na vlastný názor, jeho korektné prezentovanie a obhajovanie a rovnako je tolerantný k iným názorom.

8) Svojím správaním prispieva k šíreniu dobrého mena školy.

9) Reč a písomný prejav učiteľa je vždy dobre uvážený, nereaguje unáhlene bez dôkladnej znalosti situácie.

10) Učiteľ vždy rešpektuje odbornú kompetenciu a zodpovednosť svojich kolegov a nezasahuje do ich rozhodnutí nekompetentne a bez znalosti odbornej problematiky.

 

DESAŤ  ETICKÝCH  ZÁSAD  PRE  ŽIAKA

1) Žiak sa v škole a na verejnosti vždy správa zdvorilo a slušne.

2) Zachováva princípy demokracie svojou toleranciou k iným názorom.

3) Ako člen školského kolektívu rešpektuje a dodržiava zásady školských dokumentov.

4) Má právo slobodne prejaviť názor.

5) Neohovára a neznevažuje nijaký spôsobom svojich spolužiakov.

6) Na verejnosti reprezentuje školu svojím správaním.

7) Nešikanuje svojich spolužiakov a nevyjadruje sa vulgárne.

8) Neznevažuje svojich učiteľov.

9) Za svoje správanie nesie osobnú zodpovednosť.

10) Vždy obraňuje dobré meno školy a svojím správaním ho reprezentuje.

 

 

XIV. Záver

 

     

      Školský poriadok bol vypracovaný v súlade so Zákonom č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní.

 

      Triedni učitelia sú povinní oboznámiť žiakov a zákonných zástupcov so školským poriadkom školy.

 

      Zmeny a dodatky školského poriadku školy schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní v rade školy.

 

 

 

                                                                      

      Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. septembra 2015. Týmto dňom stráca účinnosť školský poriadok zo dňa 01. septembra 2014. 

 

 

 

 

V Habovke 28.08.2015                                                                                  PaedDr. Miroslava Mydliarová 

                                                                                                       riaditeľka školy

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Habovka
    Habovka 235/50, 02732
  • 0435395116

Fotogaléria